Vanda - Tjekliste til udfyldelse af data

Denne tjekliste indeholder krav til udfyldelse af VanDa databasen ifm. planlægning og gennemførelse af regionernes undersøgelser af jordforureningers påvirkning af vandløb.  

 Sideændringer...
datoændringændret af
2024-05-02rettet link til kontaktpersonerTom Birch HansenIndholdsfortegnelse


Indledning

Tjeklisten beskriver hvad der SKAL være udfyldt i VanDa og specificerer de krav, der er til navngivning af målestationer, lokale målesteder mv.. Datakravene er opstillet i forhold til krav fra laboratorier, datakrav i VanDa og med henblik på efterfølgende dataudtræk af undersøgelsesresultater til videre databehandling og erfaringsopsamling.  Tjeklisten indeholder udelukkende en gennemgang af de felter, der skal l udfyldes i VanDa ifm. regionernes undersøgelser. Tjeklisten er således ikke en fuldstændig vejledning til VanDa, men målrette datakrav ved regionens undersøgelser.

Udover denne tjekliste findes der også en instrukstionsvideo som viser hvordan VanDa skal udfyldes ifm. regionernes undersøgelser. Video er stadig brugbar selv om regionerne har fået gennemført nogle ændringsønsker i VanDa. 


Nyt i VanDa i 2022

Regionerne har fået gennemført nogle ændringsønsker i VanDa der har til formål at simplificere dataindtastning og skabe overblik for rådgiver over prøverne og deres status ved laboratoriet.

Regionens har fået simplificeret datamængden der skal registreres. Der er fjernet nogle felter (bl.a. udstyr, skibskode).

Det er nu muligt at kopiere/klone tidligere prøvetagning og prøve på en undersøgelse - husk evt. at rette målested . Dette kan kun gøres inden for den undersøgelse man har oprettet. Ikon for kopiere/klone ser sådan ud: 

Under hvert oprettet tilsyn er der kommet et sagsoverblik for de enkelte undersøgelsestyper. Sagsoverblikket giver overblik over oprettede prøver og prøvetagninger og deres status (rekvisition bestilt, rekvisition bekræftet, prøve modtaget og afrapporteret) samt skabe overblik over hvilke analysepakker der er bestlt på hver prøve. Herfra kan du også gå direkte til bestil analyser. Sagsoverblikket er både tiltænkt som overblik for prøvetager og for projektlederne på kontoret.

I oversigten over tilsyn på en måelstation er der nu link til Miljødata for hver undersøgelsestype. 


Link til video https://youtu.be/vbtu1o4m3u0

Danmarks Miljøportals generelle brugervejledning til VanDa findes her:

https://support.miljoeportal.dk/hc/da/articles/360016698618-Overfladevand-VanDa-brugervejledning-PDF-vejledning-

Adgang til VanDa kræver en DMP-brugeradgang. Kontakt regionernes DMP-administratorer i den/de regioner du skal opdatere VanDa for. Regionernes DMP-administratorer findes her: 

Kontaktpersoner ved regionerne

Adgang til VanDa findes her (brug Chrome):

https://vanda.miljoeportal.dk/

HUSK

at anvende den korrekte adgang til VanDa. Der skal ALTID anvendes den adgang der er udleveret af den regionen opgaven udføres for.

Du kan skelne hvilken region en brugeradgang tilhører ud fra regionskoden: I brugernavnet til VanDa (DMP) indgår regionskoden og rådgivers initialer eller mailalias (eks. 1081ib, hvor ib er initialer på bruger). Regionskoderne for de 5 regioner: 

Region

Regionskode

Region Nordjylland

1081

Region Midt

1082

Region Syddanmark

1083

Region Hovedstaden

1084

Region Sjælland

1085


Flowdiagram for dataindtastning

I figur 0.1 ses flowdiagram for hvordan, der skal inddateres i VanDa. Numrene på flowdiagrammet henviser til de følgende afsnit i tjeklisten, hvor kravene til udfyldelse af VanDa er gennemgået for hvert skærmbillede i brugerfladen på VanDa.

I figuren er der også angivet, hvilke brugerrettigheder der kræves, samt hvilke dele der med fordel kan udfyldes inden feltarbejdet påbegyndes.

Figur 0.1. Flowdiagram for opdatering af VanDa på Regionens undersøgelser i Vandløb

1. Opret station/Redigér station (kræver Administrator-brugerrettigheder)

Stationerne angiver en overordnet placering for, hvor der er udført undersøgelser i vandløbet.

Placeringen af stationerne vælges på baggrund at det undersøgelsesoplæg, der er udarbejdet og godkendt af regionen.

Stationerne placeres ved vandløbet bred på kildesiden – midt for hvor man vurderer forureningsfanen påvirker den pågældende recipient (vandløb). Se figur 1.1.

Hvis det i undersøgelsesoplægget er vurderet, at en forurenet lokalitet (forureningskilde) kan påvirke mere end ét vandløb, skal der oprettes en station i hvert af de vandløb, som skal undersøges.

Oprettelse af station kan udføres med DMP VanDa Administrator-brugerrettigheder.

Figur 1.1 Placering af station

Ud over at placeringen af stationen, er navngivningen af stationerne vigtig. Stationsnavn og gammelt stationsnavn skal udfyldes præcist som angivet i tabel 1.1

Tabel 1.1 Datakrav til oprettelse af station i VanDa. Felter markeret med blå er de felter VanDa som minimum kræver udfyld. Regionerne har supplerende krav til udfyldes - hvilket fremgår af kolonnen "Krav til udfyldning". 

Medie og Station

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Stations nr.

Autogenereres


Medie

Vælg ”vandløb

Vælges i rullemenu

Der skal altid vælges 'vandløb', også selvom om stationen ligger ved en sø.

Vandområde

Vælg nedbørsområde til vandløbet i rullemenu.


Vælg ukendt - hvis du ikke kender vandområde.

Vandområder vælges ud fra et særligt kort der kan findes på vedlagte pdf:

fr340_kort.pdf

(pdf stammer fra https://www.dmu.dk/1_viden/2_publikatio717ner/3_fagrapporter/rapporter/fr340_kort.pdf)

Fremgangsmåden er som følger:

Eks. på nr. af vandområde i VanDa

Vandområder i VanDa er navngivet f.eks.

73200000 Vejle Å (hvor ”7” angiver vandløb og ”32” henviser til numre på vandområder i fagrapport (Nummer for ”vandområde” er angivet med orange på kortet.

Vandområde kan evt. fremsøges på åens navn.

Evt. kan man i første omgang angive "Ukendt", og senere angive vandområdet.

Lokalitetstype

Vælg ”vandløb

Vælges i rullemenu

Stationsnavn og oplysninger


Krav til udfyldning

Bemærkninger

Stationsnavn

JAR XXX-XXXXX - navn på vandløb

f.eks. ”JAR 787-00235 - Gudenå”

Felt til fritekst– Vigtigt at navngivning er nøjagtigt angivet som beskrevet under krav.

Tilknyttede stationslister

Benyttes ikke


Lokalitetsbeskrivelse

Benyttes ikke

Fritekst

Stationsejer

Autoudfyldes

Afhænger af hvilken region DMP-bruger er tilknyttet. Husk at logge på som korrekt regionsbruger!

Gammelt stations nr.

XXX-XXXXX eks. 787-00235

Fritekst – feltet ses først når man har oprettet station og herefter vil redigere stationen.

Skriv kun lokalitetnr. og skal noteres således: ”123-45678

Stationsplacering

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Referenceramme

Vælg ETRS89


Koordinatsystem

Vælg UTM


Breddegrad

Koordinat for station vælges ved vandløbets bred på kildesiden – midt for fane. Se figur 1.

Inden felltarbejde påbegyndes angives evt. foreløbige koordinater. Rettes til de koordinater man har indmålt i felten. Krav til nøjagtighed +/- 2 meter.

Stationen foreløbige placering angives nemmest ved at klikke den ind på kortet i VanDa, hvorved koordinaterne autoudfyldes pba. den valgte position.


Hvor meget kortet fylder i skærmbilledet ift. tekstfelter kan reguleres i browserens zoom niveau.

længdegrad

Bunddybde og udløb

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Minimum bunddybde


Udfyldes ikke

Maximum bunddybe


Udfyldes ikke

Afstand til udløb


Udfyldes ikke


2. Lokale Målesteder på station (kræver Administrator-brugerrettigheder)

På en station i VanDa kan der tilknyttes lokale målesteder (punkter) og transekter (typiske linje vinkelret på vandløbets strømningsretning defineret af to endepunkter).

VanDa´s muligheder for oprettelse af transekter beskrives ikke nærmere hér, da denne mulighed ikke skal anvendes på regionens undersøgelser. Det skal bemærkes, at i den tekniske opgavebeskrivelse for regionernes undersøgelser af jordforureningers påvirkning af overfladevand anvendes transekt begrebet for de steder i vandløbet, hvor der udtages flere prøver på tværs af vandløbet. Hvordan denne situation håndteres i VanDa er omtalt i afsnit 7 nedenfor.

Lokalt målested

I forbindelse med Regionernes undersøgelser anvendes altid lokalt målested, når der oprettes en prøvetagning af vandprøver og sedimentprøver. Lokale målesteder kan med fordel oprettes hjemmefra ud fra rådgivers undersøgelsesoplæg med foreløbige koordinater (foreløbige koordinater findes evt. ved at klikke i kortet i VanDA). Koordinaterne rettes efterfølgende til de koordinater det er opmålt i felten.

Vigtigt Et lokalt målested navngives som vist og beskrevet i figur 2.1.

Navngivningen skal følge følgende principper:

  • Nummereringen af lokale målesteder starter med laveste nr. opstrøms.

  • MV anvendes for Lokale målesteder, hvor der udtages vandprøver, som repræsenterer opblandet vandløbsvand

  • MR for vandprøver udtaget i drænrør, kloakudløb mv.

  • MT for vandprøver der repræsenterer vand der løber til vandløbet fra andre vandløb, søer mv.

  • MS hvis der udtages sedimentprøver…

  • Hvis der i et lokalt målested udtages prøver på tværs af vandløbet, skal prøve 1 være tættest på ”kildesiden”

Figur 2.1 Principskitse for navngivning af lokale målesteder. MV1 er længst opstrøms.

Tabel 2.1 Datakrav til oprettelse af Lokalt målested i VanDa. Felter markeret med blå er de felter VanDa som minimum kræver udfyld. Regionerne har supplerende krav til udfyldes - hvilket fremgår af kolonnen "Krav til udfyldning".

  Lokalt målested

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Navn

Nummerering starter opstrøms

 

MV anvendes for Lokale målesteder, hvor der udtages vandprøver, som repræsenterer opblandet vandløbsvand

 

MR for vandprøver udtaget i drænrør, kloakudløb mv.


MT for vandprøver der repræsenterer vand der løber til vandløbet fra andre vandløb, søer mv.


MS hvis der udtages sedimentprøver…Referenceramme

Vælg ”ETRS89

Valgmuligheder: ETRS89 / WGS84

Koordinatsystem

Vælg ”UTM

Valgmuligheder: UTM / BL

Zone

Vælg ”32N

Valgmuligheder: 32N / 33N

X

Koordinat for lokalt målested vælges ved midt i vandløb. Se figur 3.

Inden feltarbejde påbegyndes angives evt. foreløbige koordinater. Rettes til de koordinater man har indmålt i felten. Krav til nøjagtighed +/- 2 meter.


Y

Beskrivelse

Anvendes ikke


3. Opret tilsyn   

Der skal altid oprettes et tilsyn for at der kan oprettes undersøgelser og prøvetagninger mv. på en station, da undersøgelserne hører under de enkelte tilsyn/feltdage.

Tabel 3.1 Datakrav til oprettelse af tilsyn i VanDa. Felter markeret med blå er de felter VanDa som minimum kræver udfyld. Regionerne har supplerende krav til udfyldes - hvilket fremgår af kolonnen "Krav til udfyldning".

Opret tilsyn

Krav til udfyldning

Bemærkninger

startdato

Rettes til dato for opstart af feltmålinger

Indsætter d.d som default

Bemærkninger

Anvendes ikke4. Undersøgelse (Valg af undersøgelsestyper)

De relevante typer af undersøgelser på regionens sager er MFS Vand, MFS Sediment

Tabel 4.1 Datakrav ved tilføjelse af undersøgelsestyper i VanDa.

Undersøgelse

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Tilføj undersøgelse

Vælg på baggrund af det godkendte undersøgelsesoplæg en af følgende: MFS Sediment eller MFS vand

Vælges i rullemenu.

Der må ikke vælges andet end enten 'MFS Sediment' eller 'MFS vand'5. Opret MFS Sediment eller MFS Vand

Afhængig af undersøgelsestypen skal der for hver undersøgelsestype udfyldes nedenstående oplysninger. 

Tabel 5.1 Datakrav til oprettelse af hver af de enkelte undersøgelsestyper i VanDa. Felter markeret med blå er de felter VanDa som minimum kræver udfyld. Regionerne har supplerende krav til udfyldes - hvilket fremgår af kolonnen "Krav til udfyldning".

Opret MFS Sediment, MFS Vand

 

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Fra undersøgelsesdato

Vælg startdato for undersøgelse

Kan ikke rettes efterfølgende

Datofelt - bemærk denne dato ikke kan ændres

Til undersøgelsesdato

Vælg slutdato for undersøgelse

Datofelt

Dataproducent

Indsæt udførende rådgiverfirma

Vælges i rullemenu

Datarekvirent

Angiv regionen

Vælges i rullemenu

Teknisk anvisning fulgt

Vælg Ja

Valgmuligheder: JA/NEJ

Bemærkninger

Anvendes ikke

Fritekst


6. Opret prøvetagning

For hver undersøgelsestype oprettes der prøvetagninger. 

OBS: Klik(tilføj bemærkning) i øverste højre hjørne hvis en oprettet prøvetagning ikke kan udføres. Angiv årsag. Det kan evt. skyldes at tilløbet var tørt. Slet ikke målested eller prøvetagning.


Tabel 6.1 Datakrav ved oprettelse af prøvetagning i Lokalt målested.

Prøvetagning

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Lokalt målested

Vælg det aktuelle målested f.eks. ”MV1”

Rulle menu som viser de Lokale målesteder man selv har oprettet under Station


NB: Kan kun vælges ved MFS Vand, hvis man trykker ”Ryd værdier” under Aktivitetssted

Aktivitetssted

Benyttes ikke

Fritekst

Referenceramme

Benyttes ikke

ETRS89 eller WGS84

Koordinatsystem

Benyttes ikke

UTM/B/L

Zone

Benyttes ikke

Rulle menu med 32N og 33N

X

Benyttes ikke

 X koordinat angives kan indtastes eller indsættes fra ”min position” eller ”kopier fra station”

Y

Benyttes ikke

X koordinat angives kan indtastes eller indsættes fra ”min position” eller ”kopier fra station”


Prøvetager

Tabel 6.2 Datakrav til oprettelse af prøvetagning fortsat – udfyldelse af prøvetager

Prøvetager

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Navn

Navn på prøvetager

Der kan evt. angives flere prøvetagere

Tekst (udfyldes automatisk med DMP-bruger der er logget på)

Kan evt. rettes og der kan tilføjes flere. 

Email

Email prøvetager

Tekst (udfyldes automatisk med DMP-bruger der er logget på)

Kan evt. rettes og der kan tilføjes flere

Organisation


Tekst (udfyldes automatisk med DMP-bruger der er logget på)

OrganisationsID


Tekst (udfyldes automatisk med DMP-bruger der er logget på)

Kan evt. rettes

Startdato

Angiv prøvetagningstidsrum

OBS: Autoudfyldes med d.d for oprettelse og altid tidspunkt kl. 12!

Tidspunkt

Tidszone

Startdato

Tidspunkt

TidszoneBemærkninger

Angiv eventuelt udstyrstype og udstyr - hvis det ikke kan angives de felterne "udstyrstype" og Udstyr"


7. Prøvetagning/Opret Prøve

Der kan oprettes prøver/prøvetagninger for hver undersøgelsestype på hvert lokalt målested. De felter der skal udfyldes afhænger af undersøgelsestype (MFS Vand eller MFS sediment) samt om der vælges enkeltprøve eller blandingsprøve.

Opret prøver - MFS vand

Vælg “prøvetype” og klik “tilføj prøve”.

Tabel 7.2 Datakrav til prøvetagning – opret prøve, hvor undersøgelsestypen er MFS vand.

 

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Vælg prøvetype

Vælg ”enkeltprøve”

Rullemenu

Prøve

autoudfyldes

Ved flere prøver på tværs af vandløbet i et målested – så navngives prøverne med lavest nr. fra kildesiden af vandløbet.

Navngives automatisk 1, 2, 3 osv. Hvis der skal tages flere prøver i et målested skal rådgiver være opmærksom på at starte med at oprette prøve 1 tættest på kildesiden.

NB! selve målestedet skal IKKE navngives med 1,2,3... i målestedsnavnet.

Autoudfyldes

Navngives 1, 2, 3 osv. Hvis der skal tages flere prøver i et målested så start med prøve 1 tættest på kildesiden.

Prøvetype

”enkeltprøve”

autoudfyldes med enkeltprøve – da dette tidligere er valgt

Konserveringsmiddel

Vælg ”køling”

Rullemenu  (Valgmuligheder: ingen, frisk, køling)

Beholder nr.

Skan eller tast nr. på stregkode. Husk at der kun kan anvendes stregkoder som det pågældende laboratorie udleverer.  

Bemærk at der SKAL anvendes stregkoder udleveret af det pågældende laboratorie prøver skal sendes til.

 Prøve - Sediment

Vælg ”prøvetype” og klik “tilføj prøve”.

Tabel 7.3 Datakrav til prøvetagning – opret prøve, hvor undersøgelsestypen er MFS sediment.

 

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Prøvetype

Vælg ”blandingsprøve”

Der vælges blandingsprøve da enkeltnedstik typisk ikke er nok sediment til analyse

Antal prøvestik

Angiv aktuelt antal nedstik


Sedimentlag-fra

Angiv fra/til hvilken dybde prøven er udtaget


Sedimentflag til

Konserveringsmetode

Vælg ”køling”

Rullemenu  (ingen, frisk, køling)

Beholder nr.

Skan eller tast nr. på stregkode. Husk at der kun kan anvendes stregkoder som det pågældende laboratorie kræver. 

Hvis beholdernr. tatses kan man blot taste de største tal med fed skrift. 

Bemærk at der SKAL anvendes stregkoder udleveret af det pågældende laboratorie prøver skal sendes til.

8. Bestil analyser (analyserekvisition)

Bestil analyser kan delvist udfyldes/forberedes hjemmefra. Når en rekvisition er udfyldt og sendt, viser VanDa kvittering for afsendelse.


VIGTIGT En afsendt rekvisition kan slettes via StanLab, så længe laboratoriet ikke har bekræftet modtagelse af rekvisition. Hvis rekvisition er bekræftet hos laboratoriet, kan en rekvisition kun slettes eller rettes ved henvendelse til laboratoriet. Du kan klikke på laboratoriereferencen på prøven, som er link til prøven i StanLab (https://stanlab.miljoeportal.dk/requisitions/). Vær OBS på at når du logger ind i Stanlab, så skal du anvende samme brugernavn (dvs for samme region), ellers får du ikke adgang til at se prøverne.


Bemærk at rekvirenten skal kende navn på regionens sagsbehandler hos Regionen, når rekvisition udfyldes i VanDa.

 

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Vælg Laboratorium

Rullemenu med de laboratorier der kan vælges

På baggrund af det godkendte undersøgelsesoplæg er laboratoriet valgt ud fra tildelingsværktøjet. Desuden er flasker og labels bestilt ud fra hvilket laboratorium der skal modtage prøven.

Prøvebetaler

Udfyldes med den region herunder den medarbejder ved regionen som er sagsbehandler på sagen

VIGTIGT

Den person der vælges i prøvebetaler skal være den medarbejder ved regionen, der skal modtage og betale faktura


Kontakt (kontaktperson for laboratorie for spørgsmål om prøve)

 

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Navn

Navn - Kontaktperson for laboratorie for spørgsmål om prøve.

Bemærk det er kontakpersonen, som får meddelelser fra laboratorie om godkendelse af faktura i laboratoriet online-system. 

VanDa autoudfylder ud fra tidligere indtastning

Kan redigeres

e-mail

e-mail - Kontaktperson for laboratorie for spørgsmål om prøve

telefonnummer

Telefonnr. - Kontaktperson for laboratorie for spørgsmål om prøve


Prøvetager (hvem har taget prøven?)

 

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Navn

Navn på prøvetager – autoudfyldes med den DMP-brugeren men kan rettes

VanDa autoudfylder ud fra tidligere indtastning

e-mail

e-mail prøvetager - autoudfyldes med den DMP-brugeren men kan rettes

telefonnummer

Telefonnr. til prøvetager - autoudfyldes med den DMP-brugeren men kan rettes


Rekvirent (hvem har rekvireret prøven)

 

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Navn

Navn på rekvirent

Autoudfyldes ud fra den person der er logget på VanDa. Kan ikke redigeres.

e-mail

e-mail rekvirent

telefonnummer

Telefonnr.


Tilføj analysepakker

Analysepakker

Krav til udfyldning

Bemærkninger

Prøvetagning - Prøve   

Autoudfyldes

Ved lokale målesteder, hvor prøver udtages i transekt –skal laveste prøvenummer gives til den prøve som er udtaget tættes ”kildesiden”

Konserveringsmetode

Autoudfyldes (valgt tidligere)


Laboratoriereference

Autoudfyldes 

Status på om prøven er registreret ved laboratoriet "eks. afventer bekræftigelse) Når prøven er bekræftet indsættes et referencenr. når rekvisition er registreret hos lab. Referencenr. fungerer som et link til prøven i StanLab.

Beholdernr

Skan eller tast nr. på stregkode. Husk at der kun kan anvendes stregkoder som det pågældende laboratorie kræver. 

Når en prøve analyseres for flere analysepakker og dermed prøvetages i forskellig emballage – skal alle prøveemballager til prøven mærkes med samme label/stregkode

Analysepakker

Vælg de ”analysepakker” som er aftalt jf. undersøgelsesoplægget

Bemærk: Udvalget af analysepakker er ikke ens i alle regioner.

Pakkenavne kan være så lange at det ikke bliver fuldt vist i VanDa. Hvis pakke skal slettes i oversigt kan man enten klikke på "kryds" eller hvis navn er langt så skal man benytte delete på tastatur for at fjerne forkerte valgte pakker. Regionerne kigger på om pakkenvane kan forkortes uden at ødelægge søgemulighederne på pakkenavn i VanDa.

Kontakt regionens VanDa ansvarlig hvis analysepakker, der findes i Tildelingsværktøjet, ikke er valgbare i VanDa i den pågældende region. 

Kontakt laboratoriet, hvis der er behov for analyser, som ikke findes i Tildelingsværktøjet. Informer den VanDa-ansvarlige i den region analysen udføres for om hvilke analyser der mangler i VanDa.. 

Regionernes kontaktpersoner findes her: Kontaktpersoner ved regionerne


Hvis der er akut behov for at sende bestille en analysepakke/analyseparameter, som ikke kan vælges i VanDa. Så bestil analysen uden om VanDa (mærket med laboratoriets labels). 

Bemærkning til laboratorie
Prøveoverblik

For overblik over prøver på en sag, kan 'Sagsoverblik' anvendes. Dette kan tilgås på den enkelte undersøgelse fra tilsynssiden, som vist her:

10. Efter prøvetagning

Efter endt prøvetagning gennemgås alle data, som evt. har været oprettet forud for feltarbejdet. Ret datoer, koordinater til de indmålte GPS-koordinater.